Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

We haven’t had any holiday away from home since 5 years.

A.

had

B.

any

C.

from

D.

since

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

since → for

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...