Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Mr. Vy leaves the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5.30.

A.

leaves

B.

at

C.

arrive

D.

exactly

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

arrive → arrives

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.