Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

If drivers obeyed the speed limit, fewer accidents occur.

A.

drivers

B.

speed limit

C.

fewer

D.

occur

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

occur → would occur

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.