Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây?

A.

H2/ Ni, t0.

B.

AgNO3/NH3

C.

Cu(OH)2

D.

dung dịch brom

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

dung dịch brom

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...