Gen A ở sinh vật nhân sơ dài 306nm và có số nucleotit loại timin nhiều gấp 2 lần số nucleotit loại guanin. Gen A bị đột biến điểm thành alen a. Alen a có 2097 liên kết hidro. Số lượng từng loại nucleotit của alen a là:  

A.

A: A = T = 600; G = X = 297.

B.

B: A = T = 597; G = X = 299

C.

C: A = T = 597; G= X = 399

D.

D: A = T = 600; G = X = 299

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gen A dài 306 nm = 3060 A° => Gen A có tổng số nu là img1 Lại có img2 img3 Vậy ta có: img4 img5 img6 => Số liên kết hidro của gen A là img7 Có gen A bị đột biến điểm thành alen a có 2097 liên kết H, ít hơn so với gen A là 3 liên kết hidro, và đột biến là đột biến điểm (chỉ liên quan đến 1 cặp nucleotit) Û đột biến mất 1 cặp nu G-X. => Gen A đã bị đột biến mất đi 1 cặp nu G-X Vậy số lượng từng loại nu của alen a là : img8

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.