Gen có 3600 liên kết hiđrô bị đột biến liên quan đến 1 cặp nuclêôtit thành alen mới có 3601 liên kết hiđrô. Dạng đột biến alen trên là

A.

mất một cặp A - T.

B.

mất một cặp G - X.

C.

thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T.

D.

thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...