Gen có hiệu số giữa nuclêôtit loại T với loại nuclêôtit khác bằng 20%. Tỷ lệ phần trăm từng loại nuclêôlit của gen là

A.

A = T = 15%; G = X = 35%.

B.

A = T = 35%; G = X = 65%.

C.

A = T = 35%; G = X = 15%.

D.

A = T = 30%; G = X = 20%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

A = T = 35%; G = X = 15%.

Theo bài ra: T − G = 20%. Mà T + G = 50%

T = 20% + G 20% + G + G = 50%.

G = X = 15%; A = T = 50% - 15% = 35%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.