Giả sử cứ sau một năm diện tích rừng của nước ta giảm x phần trăm diện tích hiện có. Hỏi sau 4 năm diệm tích rừng của nước ta sẽ là bao nhiêu phần diện tích hiện nay?         

A.

 img1.

B.

100%.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Gọi S là diện tích rừng nước ta hiện nay. Sau năm thứ nhất, diện tích rừng còn lại là img1  Sau năm thứ hai, diện tích rừng còn lại là img2  Sau năm thứ n, diện tích rừng còn lại là img3 nên sau 4 năm diện tích rừng sẽ là img4 phần diện tích nước ta hiện nay.  

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.