Giả sử nhiệt độ môi trường ổn định là 280C; nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển là 80C, tổng nhiệt hữu hiệu của loài côn trùng E là 640, thì số ngày mà loài E có thể sống được là

A. 34
B. 32
C. 36
D. 30
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.