Giả sử thế hệ thứ nhất của một quần thể thực vật ở trạng thái cân bằng di truyền có q(a) = 0,2; p(A) = 0,8. Thế hệ thứ hai của quần thể có cấu trúc 0,72AA : 0,16Aa : 0,12aa. Cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ ba sẽ như thế nào? Biết rằng cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ ba cũng giống như cách thức sinh sản tạo ra thế hệ thứ hai.        

A.

0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa.          

B.

0,76AA + 0,08Aa + 0,16aa.

C.

0,78AA + 0,0,04Aa + 0,18aa.          

D.

0,72AA + 0,16Aa + 0,12aa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B  Thế hệ thứ 1: 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa.  Thế hệ thứ 2: img1 Tần số alen không đổi, thành phần kiểu gen: Aa giảm một nửa sau 1 thế hệ => Tự thụ phấn. => Thế hệ thứ 3: Aa = 0.16 : 2 = 0,08.  

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...