Giả sử từ một tế bào vi khuẩn có 3 plasmit, qua 2 đợt phân đôi bình thường liên tiếp, thu được các tế bào con. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? (1) Quá trình phân bào của vi khuẩn này không có sự hình thành thoi phân bào. (2) Vật chất di truyền trong tế bào vi khuẩn này luôn phân chia đồng đều cho các tế bào con. (3) Có 4 tế bào vi khuẩn được tạo ra, mỗi tế bào luôn có 12 plasmit. (4) Mỗi tế bào vi khuẩn được tạo ra có 1 phân tử ADN vùng nhân và không xác định được số plasmit. (5) Trong mỗi tế bào vi khuẩn được tạo ra, luôn có 1 phân tử ADN vùng nhân và 1 plasmit.

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Giả sử từ một tế bào vi khuẩn có 3 plasmit, qua 2 đợt phân đôi bình thường liên tiếp, thu được các tế bào con. Theo lí thuyết, có 2 kết luận đúng là (1) và (4): (1) Quá trình phân bào của vi khuẩn này không có sự hình thành thoi phân bào. Quá trình phân bào ở tế bào nhân sơ (ví dụ ở vi khuẩn) gọi là trực phân (phân bào không hình thành thoi phân bào), quá trình phân bào ở tế bào nhân thực gọi là gián phân (phân bào có hình thành thoi phân bào) bao gồm nguyên phân và giảm phân. (4) Mỗi tế bào vi khuẩn được tạo ra có 1 phân tử ADN vùng nhân và không xác định được số plasmit. Vì plasmit có kích thước nhỏ và không phải là vật chất di truyền tối cần thiết cho tế bào và sự nhân đôi của plasmit độc lập với ADN vùng nhân nên sự phân chia plasmit cho các tế bào con thường không đều, dẫn đến việc ở tế bào con tạo ra sau khi phân đôi không xác định được số plasmit. Còn ADN của vùng nhân thì sẽ phân chia đều cho các tế bào con, từ 1 ADN vùng nhân khi phân đôi sẽ tạo thành 2 ADN con, mỗi ADN con này sẽ phân về 1 tế bào con. Kết luận (2) sai vì vật chất di truyền trong tế bào vi khuẩn này luôn phân chia đồng đều cho các tế bào con chỉ đúng với ADN vùng nhân, vật chất di truyền còn bao gồm plasmit, mà plasmit không phân chia đồng đều cho các tế bào con. Kết luận (3) sai vì có 4 tế bào vi khuẩn được tạo ra sau 2 đột phân đôi bình thường liên tiếp, nhưng mỗi tế bào con thì không xác định được chính xác số lượng plasmit. Kết luận (5) sai vì trong mỗi tế bào vi khuẩn được tạo ra, luôn có 1 phân tử ADN vùng nhân nhưng không xác định chính xác số lượng plasmit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.