Giá trị của biểu thức $3568 \times 325 + 675 \times 3568$ là:

A.

3 568 000

B.

35 680 000

C.

35 680

D.

356 800

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\begin{gathered} 3568 \times 325 + 3568 \times 675 \ \\ = 3568 \times \left( {325 + 675} \right) \ \\ = 3568 \times 1000 = 3\,\,568\,\,000 \ \\ \end{gathered} $ Giá trị của biểu thức $3568 \times 325 + 675 \times 3568$ là: 3 568 000.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.