Giá trị của biểu thức 399 125 + 225 759 + 200 875 là:

A.

825 759

B.

725 759

C.

925 759

D.

735 759

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 399 125 + 225 759 + 200 875 = (399 125 + 200 875) + 225 759 = 600 000 + 225 759 = 825 759.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.