Giá trị của biểu thức $\frac{3}{4} + \frac{1}{5} + \frac{3}{{10}}$ là:

A.

$\frac{5}{4}$

B.

$\frac{6}{7}$

C.

$\frac{1}{{21}}$

D.

$\frac{2}{{13}}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{3}{4} + \frac{1}{5} + \frac{3}{{10}} = \frac{{15}}{{20}} + \frac{4}{{20}} + \frac{6}{{20}} = \frac{{25}}{{20}} = \frac{5}{4}.$ Vậy giá trị của biểu thức $\frac{3}{4} + \frac{1}{5} + \frac{3}{{10}}$ là $\frac{5}{4}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.