Giá trị của m để phương trình x2 - (2m - 3)x + m2 - 3m + 2 = 0 có 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (-3 ; 2) là

A.

-2 < m < 4

B.

m < -2 ; m > 4

C.

-1 < m < 3

D.

m < -1 ; m > 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: Δ = 1 ⇒ x1 = m - 2; x2 = m - 1 ⇒ x1 < x2. Để x1 và x2 thuộc khoảng (-3 ; 2) thì:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.