Giá trị của img1 thỏa mãn img2 là:

A.

A. img1 hoặc img2

B.

B: img1

C.

C. img1 hoặc img2

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A

Điều kiện: img1 img2  Kết hợp điều kiện ta được : img3 hoặc img4.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.