Giá trị lớn nhất của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn trên  Trac nghiem online - cungthi.vn là:

A. -2
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. 8
D. 10
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.