Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số  Trac nghiem online - cungthi.vn là:

A. 1; -1
B. 2; 1
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. 2; -2
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.