Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số   trên tập xác định của nó là kết quả nào sau đây?

A.

1; -1

B.

Hàm số không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

C.

 ; -1

D.

1 ; 0

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

  ; -1

Hàm số có tập xác định R và đạo hàm:

Bảng biến thiên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.