Giá trị nhỏ nhất của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn  trên  Trac nghiem online - cungthi.vn bằng:

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. 2
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.