Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = sin4x + cos4x là:

A.

0 và 2

B.

1 và 2

C.

0 và 

D.

 và 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  và 1

Ta biến đổi về một hàm lượng giác duy nhất:

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.