Giai cấp nào ở Việt Nam đã hình thành từ trước Chiến tranh thế giới thứ nhất?

A.

Công nhân, nông dân, địa chủ phong kiến

B.

Địa chủ phong kiến, tư sản, nông dân

C.

Công nhân, nông dân, tư sản.

D.

Công nhân,nông dân, tiểu tư sản 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nông dân và địa chủ phong kiến là hai giai cấp cơ bản của chế độ phong kiến và khi Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến 2 giai cấp này vẫn tiếp tục tồn tại.

Công nhân là giai cấp mới được ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.