Giai cấp tầng lớp nào phải chịu thuế cao và bị tư bản Pháp chèn ép?

A.

Giai cấp công nhân.

B.

Giai cấp địa chủ.

C.

Tầng lớp tư sản dân tộc.

D.

Giai cấp tư sản

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tầng lớp tư sản dân tộc.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.