Giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhanh chóng vươn lên thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiên tiến của thời đại?

A.

Tầng lớp học sinh, sinh viên, trí thức.

B.

Giai cấp công nhân

C.

Giai cấp nông dân

D.

Tầng lớp tư sản dân tộc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giai cấp công nhân

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...