Giá trị của m để đường thẳng img1 cắt đồ thị hàm số img2 tại hai điểm M, N sao cho tam giác AMN vuông tại điểm img3 là:

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đường thẳng d viết lại img1 Phương trình hoành độ giao điểm: img2 (*) Do img3 nên d luôn cắt (C) tại hai điểm phân biệt. Gọi img4 là hai nghiệm của (*). Theo Viet, ta có: img5 Giả sử img6. Tam giác AMN vuông tại A nên img7 img8  img9  img10  img11.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.