Giá trị nào sau đây của x để tại đó hàm số img1 đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;4]?         

A.

x = 1.

B.

x = 0.

C.

x = 3.

D.

 x = 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1 là giá trị cần tìm.

Vậy đáp án đúng là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.