Giá trị nhỏ nhất của biết thức img1 với điều kiện img2 là

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Biểu diễn miền ngiệm của hệ bất phương trình img1 trên hệ trục tọa độ như dưới đây:. img2  Nhận thấy biết thức img3 chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại các điểm img4 hoặc img5. Ta có: img6. img7. Vậy img8 khi img9.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.