Giữ quả nặng của con lắc đơn sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 600 rồi thả nhẹ cho con lắc dao động (bỏ qua mọi ma sát). Khi gia tốc của quả nặng có độ lớn nhỏ nhất thì tỉ số giữa độ lớn lực căng dây treo và trọng lượng của vật nặng bằng:                

A.

0,5.

B.

1.

C.

 3.

D.

 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

+ Gia tốc của vật có độ lớn nhỏ nhất khi vật đi qua vị trí cân bằng: img1.     

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.