Glucozơ lên men thành ancol etylic theo phản ứng sau: img1  Để thu được 92 gam C2H5OH cần dùng m gam glucozơ. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 60%. Giá trị m là:        

A.

A: 360

B.

B: 108

C.

C: 300

D.

D: 270  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C. - Ta có: img1   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.