Gọi img1 là điểm cuối khi biểu diễn cung lượng giác img2 trên đường tròn lượng giác. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A.

 Nếu img1 nằm bên phải trục tung thì img2.

B.

 Nếu img1 thuộc góc phần tư thứ tư thì img2img3.

C.

 Nếu img1 thuộc góc phần tư thứ hai thì img2img3

D.

  Nếu img1 nằm phía trên trục hoành thì img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  

Theo đường tròn lượng giác thì đáp án đúng là D.

Vậy đáp án đúng là D.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...