Gọi $m$ là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{3x+1}{x-2}$ trên $[-1;1]$. Khi đó, giá trị của $m$ là

A.

$\dfrac{2}{3}$

B.

$4$

C.

$-4$

D.

$-\dfrac{2}{3}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:TXĐ: $\mathscr{D}= \mathbb{R}\setminus \left \{ 2\right \}$ $$ y'=\dfrac{-7}{(x-2)^2}

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.