Gọi M và N là giao điểm của đồ thị img1 và đường thẳng img2. Khi đó hoành độ trung điểm I của đoạn MN là?         

A.

3.

B.

 img1.

C.

7.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

– Phương pháp: Lập phương trình hoành độ giao điểm và sử dụng định lý Viét – Cách giải Xét phương trình hoành độ giao điểm: img1  Vì img2 nên phương trình (*) có 2 nghiệm img3. Gọi img4 là tọa độ giao điểm, thì hoành độ trung điểm MN là img5  .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.