Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số img1 trên đoạn img2 bằng 3. Số phần tử của S là  

A.

1

B.

2

C.

0

D.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Xét hàm số img1, ta có img2. Ta có bảng biến thiên của img3: img4  TH 1 : img5. Khi đó img6 img7 (loại). TH 2 : img8. Khi đó : img9 img10 img11 (thỏa mãn). TH 3 : img12. Khi đó : img13 img14 img15 (thỏa mãn). TH 4: img16. Khi đó img17 img18 (loại).  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...