Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí của M là 6 cm, của N là 8 cm. Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 10 cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỷ số động năng của M  và động năng của N là ?  

A.

9/16.

B.

3/4.       

C.

16/9.

D.

4/3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có img1 Ta có img2 Biên độ dao động tổng hợp là: img3.

Nên 2 dao động vuông pha nhau. Khi M có img4 Tức là đang ở vị trí img5 ứng với img6

Do 2 dao động vuông pha nên pha dao động của N là img7

Nên lúc này vật N cũng có img8 Vậy img9  .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.