Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng m = 200 g, dao động điều hòa cùng tần số, có đồ thị sự phụ thuộc của li độ xM, xN theo thời gian t như hình vẽ. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng của mỗi chất điểm. Lấy img1 tại thời điểm mà động năng của chất điểm M bằng 2,7 mJ thì động năng của chất điểm N bằng:  img2 

A.

1,6 mJ.

B.

3,2 mJ.

C.

4,8 mJ.

D.

6,4 mJ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Từ hình vẽ, ta xác định được hai dao động này vuông pha nhau và img1 rad/s. + Cơ năng của các dao động img2. + Tại thơi điểm img3. Vì hai dao động là vuông pha nên img4 mJ.  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.