Hai chất nào sau đây khi trộn với nhau có thể xảy ra phản ứng hóa học  

A.

A. HNO3+ Na2SO4

B.

B. FeCl2+H2S

C.

C. CO2 + dd BaCl2

D.

D. S + H2SO4 đặc

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

đáp án C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.