Hai con lắc đơn có chiều dài hơn kém nhau 30 cm. Trong khoảng thời gian Δt, con lắc thứ nhất thực hiện được 20 dao động toàn phần thì con lắc thứ hai thực hiện được 40 dao động toàn phần. Chiều dài của con lắc thứ nhất là :

A.

40 cm.

B.

10 cm.

C.

60 cm.

D.

20 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Ta có: img1cm.  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.