Hai con lắc đơn làm bằng hai hòn bi có cùng chất liệu, kích thước và hình dạng bên ngoài, có khối lượng là m1 = 2m2 được treo bằng hai sợi dây có chiều dài tương ứng là l1 = l2. Hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ góc ban đầu nhỏ và bằng nhau. Nhận xét nào sau đây đúng?         

A.

Thời gian dao động tắt dần của hai con lắc không như nhau do khối lượng khác nhau.

B.

Thời gian dao động tắt dần của m1 nhỏ hơn của m2 bốn lần.

C.

Thời gian dao động tắt dần của m2 nhỏ hơn của m1 hai lần.

D.

Thời gian dao động tắt dần của hai con lắc là như nhau do chiều dài bằng nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Theo giả thiết con lắc đơn làm bằng hai hòn bi có cùng chất liệu, kích thước và hình dạng bên ngoài, do đó chúng cùng chịu tác dụng của lực cản môi trường như nhau. Giả thiết cũng cho ta biết hai con lắc cùng dao động trong một môi trường với li độ góc ban đầu nhỏ và bằng nhau, có khối lượng là m1 = 2m2 được treo bằng hai sợi dây có chiều dài tương ứng là l1 = l2. Do đó con lắc thứ nhất có năng lượng toàn phần lớn hơn (gấp đôi) con lắc thứ hai. Như vậy, với cùng lực cản thì con lắc thứ nhất tắt dần chậm hơn con lắc thứ hai.

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.