Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình ${x_1} = {\rm{A}}\sin (\omega t + \frac{\pi }{3})$ và ${x_2} = {\rm{A}}\sin (\omega t - \frac{{2\pi }}{3})$ là hai dao động

A.

lệch pha $\frac{\pi }{3}$.

B.

ngược pha.

C.

cùng pha.

D.

lệch pha $\frac{\pi }{2}$.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Độ lệch pha của hai dao động là : $\Delta \varphi = (\omega t + \frac{\pi }{3}) - (\omega t - \frac{{2\pi }}{3}) = \pi $, do đó hai dao động ngược pha nhau.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.