Hai dây dẫn đứng yên, mỗi dây có dòng diện 1,0A thì hút nhau bằng một lực 1,2.10-6N. Nếu dòng điện trong một dây tăng lên gấp đôi thì lực hút giữa chúng bây giờ là

A.

1,2.10-6N.

B.

2,4.10-6N.

C.

4,8.10-6N.

D.

6,0.10-6N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2,4.10-6N.

Lúc đầu: Fo = 2.10-7 

Lúc sau: F = 2.10-7. = 2Fo

Vậy F = 2.1,2.10-6 = 2,4.10-6N.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.