Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

A.

A : UMN = VM – VN.

B.

B : UMN = E.d.

C.

C : AMN = q.UMN.

D.

D : E = UMN.d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1 → D sai.  

 

CHỌN D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.