Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ lớn của hai điện tích đó là:

A.

q1 = q2 = 2,67.10-9 (μC).        

B.

q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).

C.

q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).

D.

q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:         Áp dụng công thức img1, với q1 = q2 = q, r = 2 (cm) = 2.10-2 (m) và F = 1,6.10-4 (N). Ta tính được q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).

Chọn đáp án C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...