Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng lại cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn là 10 N. Tính hằng số điện môi của dầu.

A.

2,25.         

B.

1.         

C.

3.         

D.

2,5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Lực tương tác giữa hai điện tích khi đặt trong không khí img1 + Khi đặt trong điện môi mà lực tương tác vẫn không đổi nên ta có: img2  .

Chọn đáp án A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.