Hai điện tích +q và - q đặt lần lượt tại A và B, AB = a. Xác định véctơ cường độ điện trường tại điểm M trên đường trung trực của đoạn thẳng AB cách trung điểm O của AB một đoạn OM = aimg1/6:

A.

E = kimg1, hướng song song với AB

B.

E = kimg1, hướng song song với AB

C.

E = kimg1, hướng theo trung trực của AB đi xa AB

D.

E = kimg1, hướng song song với AB

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: -       MAB là tam giác cân tại M với hai cạnh AM và BM có độ dài là img1 -       img2là cường độ điện trường do q1 gây ra tại M, có phương AM và có chiều ra xa điện tích q1, có độ lớn là img3. -       img4là cường độ điện trường do q2 gây ra tại M, có phương BM và có chiều lại gần điện tích q2, có độ lớn là img5. -       Góc hợp bởi hai vector img6 bằng 2 lần img7 và img8. -       Vậy độ lớn của cường độ điện trường tổng hợp là img9. -       Chọn đáp án D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.