Hai điện tích q= 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:

A.

E = 1,2178.10-3 (V/m).

B.

E = 0,6089.10-3 (V/m).

C.

E = 0,3515.10-3 (V/m).

D.

E = 0,7031.10-3 (V/m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:         

- Cường độ điện trường do điện tích q1 = 5.10-16 (C) nằm tại B gây ra tại A có độ lớn img1 = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ B tới A.         

- Cường độ điện trường do điện tích q2 = - 5.10-16 (C) nằm tại C gây ra tại A có độ lớn img2 = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ A tới C.         

- Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm A là img3, do img4 và img5hợp với nhau một góc 1200 và E1 = Enên E = E= E2 = 7,03.10-4 (V/m).  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.