Hai hợp chất hữu cơ nào sau đây là đồng phân của nhau?         

A.

A. amilozơ và amilopectin.        

B.

B. anilin và alanin.         

C.

C. vinyl axetat và metyl acrylat.          

D.

D. etyl aminoaxetat và a-aminopropionic.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

- Đồng phân là những chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo.

A. Sai, Amilozơ và amilopectin đều là thành phần của tinh bột có công thức là (C6H10O5)n nhưng phân tử khối của amylopectin lớn hơn nhiều so với amilozơ.

B. Sai, Anilin (C6H5NH2) và alanin (CH3CH(NH2)COOH) có công thức phân tử khác nhau.

C. Đúng, Vinyl axetat (CH3COOCH=CH2) và metyl acrylat (CH2=CHCOOCH3) có cùng công thức phân tử.

D. Sai, Etyl aminoaxetat (CH3COOC2H5) và a-aminopropionic (CH3CH(NH2)COOH) có công thức phân tử khác nhau.    

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.