Hai loại enzim được sử dụng trong kĩ thuật chuyển gen là:         

A.

ADN pôlimeraza và ARN pôlimeraza.         

B.

Restrictaza và ligaza.         

C.

ADN pôlimeraza và ligaza.        

D.

Enzim tháo xoắn và enzim tách mạch.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hai loại enzim được sử dụng trong kĩ thuật chuyển gen là restrictaza và ligaza.

Vậy đáp án đúng là B    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.