Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2dao động ngược pha phát ra sóng có bước sóng 1,5 cm. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa S1, S2?

A.

10.

B.

8.

C.

7.

D.

6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10.

- Gọi N là điểm dao động với biên độ cực đại thuộc đoạn S1S2. Vì hai nguồn dao động ngược pha nên hoảng cách từ N đến hai nguồn S1, S2 phải thoả mãn điều kiện: d2 – d1 = (k + )λ với k ϵ Z.

- Mặt khác, N nằm trên đoạn nối hai nguồn S1 và S2 nên d2 + d1 = S1S2.

Ta có hệ:

Cộng vế với vế của hai phương trình ta được: d2 = (k + ) + ;

Mà 0 < d2 < S1S2 0 < (k + ) + < S1S2  – – < k <  – –5,2 < k < 4,5 k = –5, –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4 số vân giao thoa cực đại quan sát được bằng 10 số điểm dao động với biên độ cực đại giữa S1, S2 là 20 điểm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...