Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng T8-1945 là gì?

A.

Thành lập Chính phủ chính thức của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

B.

Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói

C.

Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản

D.

Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.