Hai tổ chuyên môn của một trường trung học phổ thông có img1 giáo viên nam và img2 giáo viên nữ trong đó có đúng img3 cặp vợ chồng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra img4 người trong số img5 người đó nhưng không có cặp vợ chồng nào ?         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có các trường hợp sau = TH1: chọn 5 người từ 18 người: có img1 cách. = TH2: chọn 1 người từ 2 cặp vợ chồng và 4 người từ 18 người: có img2 cách. = TH3: chọn 2 người từ 2 cặp vợ chồng sao cho không phải là một cặp và 3 người từ 18 người: có img3 cách. Vậy có img4 cách. Cách 2. Tính theo phần bù. Tính số cách chọn 5 người tùy ý img5 (cách chọn 5 người có đúng 1 cặp vợ chồng img6 cách chọn 5 người có đúng 2 cặp vợ chồng). = Số cách chọn 5 người tùy ý: có img7 cách. = Số cách chọn 5 người có đúng 1 cặp vợ chồng: Chọn 1 cặp vợ chồng có 2 cách chọn, chọn 3 người còn lại có hai khả năng Khả năng thứ nhất: 1 người từ cặp vợ chồng còn lại và 2 người từ 18 người Khả năng thứ hai: 3 người từ 18 người Do đó trường hợp này có img8 cách. = Số cách chọn 5 có đúng 2 cặp vợ chồng: Chọn 2 cặp vợ chồng có duy nhất 1 cách, chọn thêm 1 người từ 18 người nên có 18 cách: có img9 cách. Vậy có img10 cách.   Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.